Terms & Conditions

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ied

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met AmsterdamGrowlight.

6. Overeenkomst: De

7. Producten: De Producten die door AmsterdamGrowlight worden aangeboden zijn LED-groeilichten voor planten.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: AmsterdamGrowlight.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van AmsterdamGrowlight en iedere Overeenkomst tussen AmsterdamGrowlight en een Koper en op elk Product dat door AmsterdamGrowlight wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AmsterdamGrowlight aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van AmsterdamGrowlight zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met AmsterdamGrowlight is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door AmsterdamGrowlight gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. AmsterdamGrowlight is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door et recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor AmsterdamGrowlight gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen AmsterdamGrowlight niet binden.Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). AmsterdamGrowlight kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van AmsterdamGrowlight zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht AmsterdamGrowlight niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stan

2. Een Aanbod kan door AmsterdamGrowlight gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met AmsterdamGrowlight, zal AmsterdamGrowlight de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van hetAanbod is AmsterdamGrowlight daaraan niet gebonden.

5. AmsterdamGrowlight is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 5   Uitvoering van de Overeenkomst

1. AmsterdamGrowlight zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft AmsterdamGrowlight het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AmsterdamGrowlight aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan AmsterdamGrowlight worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AmsterdamGrowlight zijn verstrekt, heeft AmsterdamGrowlight het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is AmsterdamGrowlight niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor AmsterdamGrowlight, is Koper gehouden omdienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. AmsterdamGrowlight kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. AmsterdamGrowlight is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat AmsterdamGrowlight is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AmsterdamGrowlight bekend was.

7. Koper vrijwaart AmsterdamGrowlight voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6   Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door AmsterdamGrowlight of er door andere omstandigheden buiten de macht van AmsterdamGrowlight enige vertraging ontstaat, heeft AmsterdamGrowlight recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient AmsterdamGrowlight schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is AmsterdamGrowlight gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door AmsterdamGrowlight of een externe vervoerder is AmsterdamGrowlight, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien AmsterdamGrowlight gegevens behoeft van Koper in

6. Indien AmsterdamGrowlight een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. AmsterdamGrowlight is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. AmsterdamGrowlight is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. AmsterdamGrowlight behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7   Verpakking en transport

1. AmsterdamGrowlight verbindt zichjegens Koper omdeteleverenzaken behoorlijk teverpakken enopzodanige wijzetebeveiligen, datzijbijnormaal gebruik hunbestemming ingoede staatbereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking enverpakkingsmateriaal.

3. Hetaannemen van zaken onder op-ofaanmerkingen opdevrachtbrief ofhet reçugeldtalsbewijs datdeverpakking ingoede staatverkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8   Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. AmsterdamGrowlight erkent geen aansprakelijkheid voor h

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan AmsterdamGrowlight te worden gemeld op info@amsterdamgrowlight.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van AmsterdamGrowlight op de wijze zoals door AmsterdamGrowlight aangegeven.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan AmsterdamGrowlight, conform de retourinstructies van AmsterdamGrowlight. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. AmsterdamGrowlight is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan AmsterdamGrowlight te wijten is, zal AmsterdamGrowlight na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op AmsterdamGrowlight.

 

Artikel 9   Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop AmsterdamGrowlight geen invloed heeft, kan AmsterdamGrowlight deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10   Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van AmsterdamGrowlight. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van AmsterdamGrowlight een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is AmsterdamGrowlight gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van AmsterdamGrowlight op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. AmsterdamGrowlight heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. AmsterdamGrowlight kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. AmsterdamGrowlight kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal AmsterdamGrowlight zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van debuitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien AmsterdamGrowlight meer of hogere kosten heeft gemaakt dieredelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11   Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door AmsterdamGrowlight geleverde zaken, blijven eigendom van AmsterdamGrowlight totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met AmsterdamGrowlight gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht AmsterdamGrowlight zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat AmsterdamGrowlight haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan AmsterdamGrowlight of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AmsterdamGrowlight zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. AmsterdamGrowlight heeft het recht om de door Koper aangekochte

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan AmsterdamGrowlight worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12   Garantie

AmsterdamGrowlight staat ervoor in dat nieuwe Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan AmsterdamGrowlight. Op nieuwe Producten geldt een garantie van 3 jaar.

 

Artikel 13   Gebruiksvoorschriften

1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van AmsterdamGrowlight op te volgen.

2. Koper dient Producten te gebruiken op een manier die niet in strijd is met de wet, AmsterdamGrowlight neemt geen verantwoordelijkheid voor strafbare feitendie worden begaan met hulp van haar Producten en sluit elke vorm van aansprakelijkheid terzake uit.

3. De Producten van AmsterdamGrowlight zijn gemaakt om verschillende soorten planten te doen groeien. Kopers kunnen deze Producten alleen gebruiken voor de groei van cannabis als dit niet in strijd met de wet is.

4. Bij aankoop van meer dan 20 Producten tegelijk, behoort Koper een document te onderteken waarin zij duidelijk maakt dat zij de Producten niet zal gebruiken voor de groei van drugsplanten.

 

Artikel 14   Opschorting en ontbinding

1. AmsterdamGrowlight is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. AmsterdamGrowlight bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met AmsterdamGrowlight gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is AmsterdamGrowlight bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AmsterdamGrowlight op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer AmsterdamGrowlight de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. AmsterdamGrowlight behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15   Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door AmsterdamGrowlight leidt tot aansprakelijkheid van AmsterdamGrowlight jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door AmsterdamGrowlight in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van AmsterdamGrowlight is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. AmsterdamGrowlight is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.

3. AmsterdamGrowlight is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. AmsterdamGrowlight levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. AmsterdamGrowlight is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. AmsterdamGrowlight is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. AmsterdamGrowlight staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens AmsterdamGrowlight verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van AmsterdamGrowlight vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij AmsterdamGrowlight binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16   Overmacht

1. AmsterdamGrowlight is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zijgehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van AmsterdamGrowlight, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan AmsterdamGrowlight zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)werkstakingen in het bedrijf van AmsterdamGrowlight en (xi) overige situaties die naar het oordeel van AmsterdamGrowlight buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. AmsterdamGrowlight heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AmsterdamGrowlight haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver AmsterdamGrowlight ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AmsterdamGrowlight gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van AmsterdamGrowlight verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18   Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van AmsterdamGrowlight berusten uitsluitend bij AmsterdamGrowlight en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van AmsterdamGrowlight rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AmsterdamGrowlight. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door AmsterdamGrowlight geleverde zaken, dient AmsterdamGrowlight expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van AmsterdamGrowlight rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 19   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging          

1. AmsterdamGrowlight gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal AmsterdamGrowlight de betrokkene hierover informeren.

2. Indien AmsterdamGrowlight op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. AmsterdamGrowlight handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR).

 

Artikel 20   Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van AmsterdamGrowlight en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil AmsterdamGrowlight de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. AmsterdamGrowlight zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21   Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen AmsterdamGrowlight en Koper is Nederlands recht van toepassing.

2. Ingeval op de overeenkomst vertaalde versies van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, en er verschil van inzicht ontstaatomtrent de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, dan is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. AmsterdamGrowlight heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen AmsterdamGrowlight en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden

 

 

19 april 2020, Amsterdam

Translated version:

Article 1 Definitions

1. In these terms and conditions, the following terms are used in the following meaning, unless explicitly stated otherwise:

2. Offer: There is a written offer to the Buyer to deliver Products by the Seller that these conditions are inextricably linked to.

3. Company: The natural or legal person who acts in the exercise of a profession or business.

4. Consumer: The natural person who does not act in the course of a profession or business.

5. Buyer: The Company or Consumer who enters into a (remote) Agreement with AmsterdamGrowlight .

6. Agreement: The purchase agreement (at a distance) that extends to the sale and delivery of Products purchased by the Buyer from AmsterdamGrowlight .

7. Products: The Products offered by AmsterdamGrowlight are LED grow lights for plants.

8. Seller: The supplier of Products to the Buyer, hereinafter: AmsterdamGrowlight .

 

Article 2   Applicability

1. These general terms and conditions apply to every AmsterdamGrowlight Offer and every Agreement between AmsterdamGrowlight and a Buyer and to every Product offered by AmsterdamGrowlight .

2. Before an Agreement (remote) is concluded, the Buyer will have access to these general terms and conditions. If this is not reasonably possible, AmsterdamGrowlight will indicate to the Buyer how the Buyer can view the general terms and conditions, which are in any case published on the AmsterdamGrowlight website , so that the Buyer can easily store these general terms and conditions on a durable medium.

3. In exceptional situations, these general terms and conditions can be deviated from if this has been explicitly agreed in writing with AmsterdamGrowlight .

4. These general terms and conditions also apply to additional, amended and follow-up agreements with the Buyer. Any general and / or purchasing conditions of the Buyer are expressly rejected.

5. If one or more provisions of these general terms and conditions are partially or completely void or are nullified, the other provisions of these general terms and conditions will remain in force and the invalid / nullified provision (s) will be replaced by a provision with the same purport as the original provision.

6. Uncertainties about the content, explanation or situations that are not regulated in these general terms and conditions must be assessed and explained in the spirit of these general terms and conditions.

7. If in these general terms and conditions reference is made to he / her, this should also be understood as a reference to he / him / his, if and insofar as applicable.

 

Article 3   The Offer

1 . All offers made by AmsterdamGrowlight are without obligation, unless explicitly stated otherwise in writing. If the Offer is limited or valid under specific conditions, this will be explicitly stated in the offer. An Offer only exists if it has been laid down in writing.

2. AmsterdamGrowlight is only bound by the Offer if the acceptance thereof is confirmed in writing by the Buyer within 30 days, or because the Buyer has already paid the amount owed. Nevertheless, Amsterdam Growlight h et law an agreement with a potential buyer for an Amsterdam grow light reason to deny legitimate.

3. The Offer contains an accurate description of the Product offered with corresponding prices. The description is so detailed that the Buyer is able to make a good assessment of the Offer. Apparent mistakes or errors in the Offer can not bind AmsterdamGrowlight . Any images and specific information in the Offer are only an indication and cannot be grounds for any compensation or termination of the Agreement (at a distance). AmsterdamGrowlight cannot guarantee that the colors in the image exactly match the real colors of the Product.

4. Delivery times and Terms stated in the AmsterdamGrowlight Offer are indicative and do not entitle the Buyer to termination or compensation if they are exceeded, unless expressly agreed otherwise.

5. A composite quotation does not oblige AmsterdamGrowlight to deliver part of the goods included in the offer or Offer at part of the stated price.

6. If and insofar as there is an offer, this does not automatically apply to repeat orders. Offers are only valid until stocks last and according to the is-on-on principle.

 

Article 4   Realization of the Agreement

1. The Agreement is concluded when the Buyer has accepted an Offer from AmsterdamGrowlight by ordering or paying for the Product concerned.

2. An Offer can be made by AmsterdamGrowlight via the website.

3. If the Buyer has accepted the Offer by entering into an Agreement with AmsterdamGrowlight , AmsterdamGrowlight will confirm the Agreement with the Buyer in writing, at least by email.

4. If the acceptance deviates (on minor points) from the Offer , AmsterdamGrowlight is not bound by it.

5. AmsterdamGrowlight is not bound to an Offer if the Buyer could reasonably have expected or should have understood or should have understood that the Offer contains an obvious mistake or error. The Buyer cannot derive any rights from this mistake or clerical error.

6. The right of withdrawal is excluded for the Buyer being a Company. The Buyer being a Consumer has the right to assert its right of withdrawal within the statutory period. If withdrawal applies, the Buyer will handle the Product and packaging with care. It will only unpack or use the Product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the Product. The direct costs for returning the Product are for the account of the Buyer.

 

Article 5   Performance of the Agreement

1. AmsterdamGrowlight will execute the Agreement to the best of its knowledge and ability.

2. If and insofar as required for the proper execution of the Agreement, AmsterdamGrowlight has the right to have certain activities performed by third parties at its own discretion.

3. The Buyer shall ensure that all information, which AmsterdamGrowlight indicates is necessary or which the Buyer should reasonably understand to be necessary for the execution of the Agreement, is provided to AmsterdamGrowlight in a timely manner . If the information required for the execution of the Agreement has not been provided to AmsterdamGrowlight in time, AmsterdamGrowlight has the right to suspend the execution of the Agreement.

4. In the execution of the Agreement, AmsterdamGrowlight is not obliged or obliged to follow the Buyer's instructions if this changes the content or scope of the Agreement. If the instructions provide additional work for AmsterdamGrowlight , the Buyer is obliged to reimburse the additional or additional costs accordingly .

5. AmsterdamGrowlight may require security from the Buyer or full payment in advance before implementing the Agreement.

6. AmsterdamGrowlight is not liable for damage, of whatever nature, that arises because AmsterdamGrowlight has assumed incorrect and / or incomplete information provided by the Buyer, unless AmsterdamGrowlight was aware of this inaccuracy or incompleteness .

7. The Buyer indemnifies AmsterdamGrowlight against any claims from third parties that suffer damage in connection with the execution of the Agreement and which are attributable to the Buyer.

 

Article 6   Delivery

1. If the commencement, progress or delivery of the Agreement is delayed because, for example, the Buyer has not or not timely supplied all the requested information, does not cooperate sufficiently, the payment or down payment has not been received in time by AmsterdamGrowlight or due to other circumstances. outside the control of AmsterdamGrowlight, there is some delay, AmsterdamGrowlight is entitled to a reasonable extension of the delivery period. All agreed delivery / completion terms are never strict deadlines. The buyer must give AmsterdamGrowlight notice of default in writing and give it a reasonable term in order to be able to deliver or deliver. Due to the delay, the buyer is not entitled to any compensation.

2. The buyer is obliged to purchase the goods at the time when they are made available to it in accordance with the Agreement, even if they are offered to it earlier or later than agreed.

3. If the Buyer refuses to take delivery or is negligent in providing information or instructions that are necessary for the delivery, AmsterdamGrowlight is entitled to store the goods at the expense and risk of the Buyer.

4. If the Products are delivered by AmsterdamGrowlight or an external carrier, AmsterdamGrowlight is entitled to charge any delivery costs, unless agreed otherwise in writing. These will then be invoiced separately unless expressly agreed otherwise.

5. If AmsterdamGrowlight requires information from the Buyer in the context of the execution of the Agreement, the delivery time will only commence after the Buyer has made all information necessary for the execution available to AmsterdamGrowlight .

6. If AmsterdamGrowlight has specified a term for delivery, this is indicative. Longer delivery times apply to deliveries outside the Netherlands.

7. AmsterdamGrowlight is entitled to deliver the goods in parts, unless the Agreement has deviated from this or the partial delivery is not of independent value. AmsterdamGrowlight is entitled to invoice the delivered items separately.

8. Deliveries are only made if all invoices have been paid, unless explicitly agreed otherwise. AmsterdamGrowlight reserves the right to refuse delivery if there are well-founded fears of non-payment.

 

Article 7   Packaging and transport

1. Amsterdam Growlight undertakes towards the Buyer to the to deliver goods to be properly packaged and in such a way as to secure that they are in normal use their destination in good condition ranges.

2. Unless otherwise agreed in writing, all deliveries are made including turnover tax (VAT), including packaging and packaging material.

3. The acceptance of goods z under storage or remarks on the consignment note or the receipt applies as proof that the package in good condition wrong at the time of delivery.

 

Article 8   Investigation, complaints

1. The buyer is obliged to examine the items delivered or to have them inspected at the time of delivery, but in any case within 14 days after receipt of the delivered items, but only to unpack or use them insofar as this is necessary. to assess whether it retains the Product. In doing so, the Buyer should investigate whether the quality and quantity of the delivered goods corresponds to the Agreement and the Products meet the requirements that apply to them in normal (trade) traffic.

2. The buyer is obliged to investigate and to inform himself how the Product should be used and for personal use, to test the Product in accordance with the instructions for use. AmsterdamGrowlight accepts no liability for the misuse of the Product by the Buyer.

3. Any visible defects or shortages must be reported in writing to AmsterdamGrowlight after delivery at info@amsterdamgrowlight.com. The buyer has a period of 14 days after delivery for this. Invisible defects or shortcomings should be reported within 14 days after discovery, but no later than 6 months after delivery. In the event of damage to the Product due to careless handling by the Buyer himself, the Buyer himself is liable for any depreciation of the Product.

4. If a complaint is made in time pursuant to the previous paragraph, the Buyer will remain obliged to pay for the items purchased. If the Buyer wishes to return defective items, this will only be done with the prior written permission of AmsterdamGrowlight in the manner indicated by AmsterdamGrowlight .

5. If the Consumer uses his right of withdrawal, he will return the Product and all accessories, insofar as this is reasonably possible, in their original condition and packaging to AmsterdamGrowlight , in accordance with the return instructions from AmsterdamGrowlight . The direct costs for returns are at the expense and risk of the Buyer.

6. AmsterdamGrowlight is entitled to start an investigation into the authenticity and condition of the returned Products before a refund will be made.

7. Refunds to Buyer will be processed as soon as possible, but payment can take up to 30 days after receipt of the return shipment. Repayment will be made to the previously stated account number.

8. If the Buyer exercises its advertising right, it has no right to suspend its payment obligation or to settle outstanding invoices.

9. In the absence of a full delivery, and / or if one or more Products are missing, and this is due to AmsterdamGrowlight , AmsterdamGrowlight will, after a request from the Buyer, send the missing Product (s) or cancel the remaining order. The confirmation of receipt of the Products is leading in this. Any damage suffered by the Buyer as a result of the (deviating) scope of the delivery cannot be recovered from AmsterdamGrowlight .

 

Article 9   Prices

1. During the period of validity of the Offer, the prices of the Products offered will not be increased, unless there are changes in VAT rates.

2. The prices stated in the Offer include VAT, unless explicitly stated otherwise.

3. The prices as stated in the Offer are based on the cost factors applicable at the time of entering into the Agreement, such as: import and export duties, freight and unloading costs, insurance and any levies and taxes.

4. In the case of Products or raw materials of which there are price fluctuations on the financial market and on which AmsterdamGrowlight has no influence, AmsterdamGrowlight can offer these Products with variable prices. The Offer states that prices are target prices and may fluctuate.

 

Article 10   Payment and collection policy

1. Payment should preferably be made in advance in the currency invoiced using the method indicated.

2. The buyer cannot derive any rights or expectations from a previously issued budget, unless the parties have explicitly agreed otherwise.

3. The buyer must immediately make payment to the AmsterdamGrowlight account number and details made known to him . Parties can only agree on another payment term after explicit and written permission from AmsterdamGrowlight .

4. If a periodic payment obligation of the Buyer has been agreed, AmsterdamGrowlight is entitled to adjust the applicable prices and rates in writing with due observance of a period of 3 months.

5. In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment of the Buyer, AmsterdamGrowlight 's claims against the Buyer are immediately due and payable.

6. AmsterdamGrowlight has the right to have the payments made by the Buyer go first of all to reduce the costs, then to reduce the interest still due and finally to reduce the principal and accrued interest. AmsterdamGrowlight can, without being in default, refuse an offer of payment if the Buyer designates a different sequence for the allocation. AmsterdamGrowlight can refuse full payment of the principal if the outstanding and accrued interest as well as the costs are not also paid.

7. If the Buyer does not meet its payment obligation and has not fulfilled its obligation within the stipulated payment period of 14 days, the Buyer being a Company will be in default. The Buyer being a Consumer will first receive a written reminder with a period of 14 days after the date of the reminder to still meet the payment obligation, including a statement of the extrajudicial costs if the Consumer does not meet his obligations within that period, before they is in default.

8. From the date that the Buyer is in default, AmsterdamGrowlight will, without further notice, claim the statutory (commercial) interest from the first day of absence until full payment and compensation of the extrajudicial costs in accordance with Article 6:96 of the Dutch Civil Code, calculated in accordance with the graduated scale from the decision on compensation for extrajudicial collection costs of 1 July 2012.

9. If AmsterdamGrowlight has incurred more or higher costs that are reasonably necessary, these costs will be eligible for compensation. Judicial and execution costs incurred are also for the account of the Buyer.

 

Article 11   Retention of title

1. All goods delivered by AmsterdamGrowlight remain the property of AmsterdamGrowlight until the Buyer has fulfilled all the following obligations under all Agreements concluded with AmsterdamGrowlight .

2. The buyer is not authorized to pledge the goods that fall under the retention of title or to encumber them in any other way if the ownership has not yet been fully transferred.

3. If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or assert rights thereon, the Buyer is obliged to inform AmsterdamGrowlight as soon as can reasonably be expected.

4. In the event that AmsterdamGrowlight wishes to exercise its property rights referred to in this article, the Buyer already gives unconditional and irrevocable permission and authorization to AmsterdamGrowlight or third parties to be designated by them to enter all those places where AmsterdamGrowlight's properties are located and to take those matters back.

5. AmsterdamGrowlight has the right to retain the Product (s) purchased by the Buyer if the Buyer has not yet (fully) fulfilled its payment obligations, despite an obligation to transfer or deliver AmsterdamGrowlight . After the Buyer has still fulfilled its obligations, AmsterdamGrowlight will endeavor to deliver the purchased Products to the Buyer as soon as possible, but no later than within 20 working days.

6. Costs and other (consequential) damage as a result of keeping the purchased Products in possession are for the account and risk of the Buyer and will be reimbursed by the Buyer upon first request to AmsterdamGrowlight .

 

Article 12   Warranty

AmsterdamGrowlight guarantees that new Products comply with the Agreement, the specifications stated in the offer, usability and / or reliability and the legal rules / regulations at the time of the conclusion of the Agreement. This also applies if the goods to be delivered are intended for use abroad and the Buyer has explicitly notified AmsterdamGrowlight of this use at the time of entering into the Agreement . New Products are covered by a 3-year warranty.

 

Article 13   Instructions for use

1. The Buyer of Products must follow the instructions and instructions of AmsterdamGrowlight .

2. Buyer should products be used in a manner that is not contrary to the law, Amsterdam Grow Light takes no responsibility for criminal offenses committed with the help of its products and excludes any liability in respect of.

3. The AmsterdamGrowlight Products are made to grow different types of plants. Buyers can only use these Products for cannabis growth if this is not against the law.

4. When purchasing more than 20 Products at a time, Buyer should sign a document stating that it will not use the Products for drug plant growth.

 

Article 14   Suspension and dissolution

1. AmsterdamGrowlight is entitled to suspend the fulfillment of the obligations or to dissolve the Agreement if the Buyer does not or not fully comply with the (payment) obligations under the Agreement.

2. In addition, AmsterdamGrowlight is authorized to dissolve the Agreement existing between it and the Buyer, insofar as this has not yet been executed, without judicial intervention, if the Buyer fails to timely or properly fulfill its obligations under any Agreement concluded with AmsterdamGrowlight. follow.

3. Furthermore, AmsterdamGrowlight is authorized to dissolve the Agreement or have it dissolved without prior notice if circumstances arise which are of such a nature that fulfillment of the Agreement is impossible or can no longer be required according to the standards of reasonableness and fairness or if circumstances arise otherwise. which are of such a nature that unaltered maintenance of the Agreement cannot reasonably be expected.

4. If the Agreement is dissolved, the claims of AmsterdamGrowlight on the Buyer are immediately due and payable. When AmsterdamGrowlight suspends fulfillment of the obligations, it retains its rights under the law and the Agreement.

5. AmsterdamGrowlight always reserves the right to claim damages.

 

Article 15   Limitation of liability

1. If the performance of the Agreement by AmsterdamGrowlight leads to liability of AmsterdamGrowlight towards the Buyer or third parties, that liability is limited to the costs charged by AmsterdamGrowlight in connection with the Agreement, unless the damage was caused by intent or gross negligence. The liability of AmsterdamGrowlight is in any case limited to the maximum amount of damage paid by the insurance company per event per year.

2. AmsterdamGrowlight is not liable for consequential damage, indirect damage, loss of profit and / or loss suffered, missed savings and damage resulting from the use of the delivered Products.  Consumers are subject to a restriction in accordance with what is permitted under Article 7:24 (2) of the Dutch Civil Code.

3. AmsterdamGrowlight is not liable for and / or obliged to repair damage caused by the use of the Product. AmsterdamGrowlight provides strict maintenance and usage instructions that must be followed by the Buyer. All damage to Products as a result of wearing and using is expressly excluded from liability (this includes traces of use, use damage, fall damage, light and water damage, theft, loss, etc.).

4. AmsterdamGrowlight is not liable for damage that is or may be the result of any action or omission as a result of (incomplete and / or incorrect) information on the website (s) or linked websites.

5. AmsterdamGrowlight is not responsible for errors and / or irregularities in the functionality of the website and is not liable for malfunctions or the website being unavailable for any reason.

6. AmsterdamGrowlight does not guarantee the correct and complete transfer of the content of e-mail sent by / on behalf of AmsterdamGrowlight, nor the timely receipt thereof.

7. All claims of the Buyer for failure to act on the part of AmsterdamGrowlight lapse if they have not been reported in writing and motivated to AmsterdamGrowlight within one year after the Buyer was aware or could reasonably have been aware of the facts on which it bases its claims. All claims of the Buyer will in any case expire one year after the termination of the Agreement.

 

Article 16   Force majeure

1. AmsterdamGrowlight is not liable if it cannot fulfill its obligations under the Agreement as a result of a force majeure situation, nor can it be held to fulfill any obligation if it is hindered to do so as a result of a circumstance that is not due to its fault and is not for its account under the law, legal act or the prevailing views in traffic.

2. Force majeure is understood to mean in any case, but is not limited to what is understood in this respect by law and jurisprudence, (i) force majeure of suppliers of AmsterdamGrowlight, (ii) failure to properly fulfill obligations of suppliers who have been AmsterdamGrowlight are prescribed or recommended, (iii) inadequacy of things, equipment, software or materials of third parties, (iv) government measures, (v) power failure, (vi) internet malfunction, data network and telecommunication facilities (for example due to: cyber crime and hacking) , (vii) natural disasters, (viii) war and terrorist attacks, (ix) general transport problems, (x) strikes in the company of AmsterdamGrowlight and (xi) other situations that, in the opinion of AmsterdamGrowlight, fall outside its sphere of influence that the fulfillment of its prevent obligations temporarily or permanently.

3. AmsterdamGrowlight is entitled to invoke force majeure if the circumstance preventing (further) fulfillment occurs after AmsterdamGrowlight should have fulfilled its obligation.

4. Parties can suspend the obligations under the Agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than two months, each of the parties is entitled to dissolve the Agreement, without obligation to pay compensation to the other party.

5. Insofar as AmsterdamGrowlight has already fulfilled or will be able to fulfill its obligations under the Agreement at the time of the occurrence of force majeure, and the part fulfilled or to be fulfilled has independent value, AmsterdamGrowlight is entitled to have it already fulfilled or fulfilled invoice the part to come separately. The buyer is obliged to pay this invoice as if it were a separate Agreement.

 

Article 17   Transfer of risk

The risk of loss or damage to the Products that are the subject of the Agreement passes to the Buyer as a company when the goods leave AmsterdamGrowlight's warehouse. For Consumers, the aforementioned risk passes to the Buyer if the Products have been provided under the control of the Buyer. This is the case if the Products have been delivered to the delivery address of the Buyer.

 

Article 18   Intellectual Property Rights

1. All intellectual property rights and copyrights of AmsterdamGrowlight rest exclusively with AmsterdamGrowlight and will not be transferred to the Buyer.

2. The Buyer is prohibited from disclosing and / or multiplying, altering or making available to third parties all documents on which the intellectual property rights and copyrights of AmsterdamGrowlight rest, without the express prior written permission of AmsterdamGrowlight. If the Buyer wishes to make changes to items delivered by AmsterdamGrowlight, AmsterdamGrowlight must explicitly agree to the intended changes.

3. The Buyer is prohibited from using the Products on which the intellectual property rights of AmsterdamGrowlight rest, other than as agreed in the Agreement.

 

Article 19   Privacy, data processing and security             

1. AmsterdamGrowlight handles the (personal) data of the Buyer and visitors to the website (s) with care. If requested, AmsterdamGrowlight will inform the person concerned.

2. If, on the basis of the Agreement, AmsterdamGrowlight is required to provide security of information, this security will comply with the specifications that have been received and a security level that, in view of the state of the art, the sensitivity of the data and the associated costs, is unreasonable.

3. AmsterdamGrowlight acts in accordance with the General Data Protection Regulation (EU GDPR).

 

Article 20   Complaints

1. If the Buyer is not satisfied with the Products of AmsterdamGrowlight and / or has complaints about the (performance of the) Agreement, the Buyer is obliged to respond to these complaints as soon as possible, but no later than 14 calendar days after the relevant reason that led to the complaint. to report. Complaints can be reported via info@amsterdamgrowlight.com with the subject “Complaint”.

2. The complaint must be sufficiently substantiated and / or explained by the Buyer for AmsterdamGrowlight to be able to process the complaint.

3. AmsterdamGrowlight will respond to the complaint as soon as possible, but no later than 14 calendar days after receipt of the complaint.

4. Parties will try to find a solution together.

 

Article 21   Applicable law

1. Dutch law applies to every Agreement between AmsterdamGrowlight and the Buyer.

2. If translated versions of these General Terms and Conditions have been declared applicable to the agreement, and if there is a difference of opinion regarding the interpretation of the content and scope of these general terms and conditions, the Dutch text will always be decisive. AmsterdamGrowlight has the right to unilaterally change these general terms and conditions.

3. All disputes, arising from or as a result of the Agreement between AmsterdamGrowlight and the Buyer, will be settled at the competent Amsterdam Court, Amsterdam location, unless provisions of mandatory law lead to the jurisdiction of another court.

 

 

April 19 , 2020, Amsterdam

Easy pay with:

CONTACT US:

INFO@AMSTERDAMGROWLIGHT.COM

POORTLAND 66, 1046BD,

AMSTERDAM

kvk nummer: 75070847--btw: NL002495787B86

Copyright ©2019 by Amsterdam Growlight, Amsterdam, the Netherlands.